Învățăm mereu! – Dezvoltarea competențelor angajaților prin cursuri corelate cu nevoile pieței muncii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3

Titlul proiectului: Învățăm mereu! –  Dezvoltarea competențelor angajaților prin cursuri corelate cu nevoile pieței muncii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: Educație și competențe

Obiectivul specific 6.12: Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale

Cod proiect: POCU/726/6/12/136296

Localizare proiect: Regiunea Vest

Valoarea totală a proiectului: 4,722,295.28 lei

Finanțare nerambursabilă: 4,722,295.28 lei

Perioada de implementare: 19.04.2021 – 18.04.2023

Beneficiar: ASOCIAȚIA DE BINEFACERE PRO VITAM REȘIȚA

Partener: CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE HUNEDOARA

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea participării la formare profesională continuă (FPC) și dezvoltarea competențelor profesionale, cunoștințelor și aptitudinilor în domeniul competențelor digitale, administrare și social pentru un număr de 654 de angajați, cu accent pe persoanele cu un nivel scăzut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani și din zone rurale, prin programe de formare profesională corelate cu nevoile pieței muncii, servicii de consiliere profesională, respectiv prin furnizarea de date, instrumente, metode și practici inovative de dezvoltare a competențelor și de adaptare continuă la evoluțiile pieței muncii.

 

Obiectivul general al proiectului se va realiza prin măsuri complete, complexe și inovative, care răspund nevoilor specifice ale grupului țintă, și anume:

  • informare și conștientizare
  • dezvoltarea competențelor profesionale (printr-o ofertă largă de cursuri de formare profesională)
  • servicii de sprijin specializat (consultanță profesională și măsuri inovative pentru creșterea participării la FPC, susținerea procesului de învățare și punerea în practică a cunoștințelor)
  • adaptarea continuă a măsurilor de sprijin în funcție de feedback-ul participanților
  • evaluarea nevoilor de consiliere profesională și nevoilor de formare în funcție de concluziile monitorizării/evaluării formării profesionale
  • validarea obținută din partea factorilor interesați

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1. Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare profesională continuă în rândul angajaților și de adaptare continuă la dinamica pieței muncii

OS2. Cunoașterea parcursului profesional, a competențelor/abilităților profesionale care trebuie dezvoltate sau dobândite și a etapelor de realizare a acestor deziderate

OS3. Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale pentru  de angajați

OS4. Dezvoltarea motivației pentru învățare, a instrumentelor, metodelor și practicilor inovative de învățare și adaptare permanentă la dinamica pieței muncii pentru cariere profesionale de succes.

 

Grupul țintă (GT) este format din 654 persoane, din care minim 30% vor fi femei (197 persoane) și peste 30% (minim 197 persoane) vor fi din categoria persoanelor cu nivel scăzut de calificare, persoane din mediul rural sau persoane cu vârsta peste 40 de ani.

Toate cele 654 persoane vor beneficia de acțiuni de informare/conștientizare, servicii de consiliere profesională și tutorat, formare profesională și acțiuni inovative.

Partener:

CCI Hunedoara

Camera de Comerț și Industrie Hunedoara

Crinela Gafton – Manager de proiect, telefon 0737505446

email: office@ccihunedoara.ro

 

 

Beneficiar:

Asociația de Binefacere Pro Vitam

Marinela Rotariu – Președinte, telefon 0727344241

email: provitam_resita@yahoo.com

Activități și Rezultate

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1. Creșterea gradului de conștientizare a nevoii de formare profesională continuă în rândul angajaților și de adaptare continuă la dinamica pieței muncii;

Activitatea 1 contribuie la realizarea OS1, prin rezultatele asumate în cadrul subactivităților:

1.1. Informarea publicului prin mass-media și alte canale de comunicare, elaborare materiale de informare, conștientizare și promovare, completarea a minim 654 fișe de informare de către persoanele din grupul țintă, organizarea a 10 seminarii de informare.

1.2. Identificarea și selecționarea a minim 654 persoane din grupul țintă pentru participarea la activitățile proiectului, aplicarea permanentă a principiului nediscriminării în identificare și selecție, promovarea temei către grupul țintă; evidența permanentă dosare 654 persoane înregistrate în grupul țintă.

De asemenea, Activitatea 1 asigură premisele pentru îndeplinirea Indicatorului de realizare 4S114 Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe): 654, din care peste 30% – 197 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

 

  1. OS2. Cunoașterea parcursului profesional, a competențelor/abilităților profesionale care trebuie dezvoltate sau dobândite și a etapelor de realizare a acestor deziderate;

Activitatea 2 contribuie la realizarea OS2, prin rezultatele asumate în cadrul subactivității 2.1. Furnizarea serviciilor de consiliere profesională și tutorat către 654 persoane, completare 654 fișe de consiliere.

De asemenea, Activitatea 1 asigură premisele pentru îndeplinirea Indicatorului de realizare 4S114 Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/validare de competențe): 654, din care peste 30% – 197 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

 

  1. OS3. Dezvoltarea competențelor și abilităților profesionale pentru 654 de angajați;

Activitatea 3 contribuie la realizarea OS3, prin rezultatele asumate în cadrul subactivităților:

3.1. Furnizarea programelor de formare profesională pentru 654 de angajați (peste 30% – minim 197 persoane vor fi din categoria persoanelor cu nivel scazut de calificare, persoane din mediul rural sau persoane cu vârsta peste 40 de ani), 85% (556) persoane certificate, 58% (380 persoane) își vor îmbunătăți statutul în câmpul muncii ca urmare a sprijinului primit (4S111), iar 10% (67 persoane) vor urma studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant.

Activitatea 3 contribuie direct la îndeplinirea Indicatorului de realizare 4S114 Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/ validare de competențe): 654, din care peste 30% – 197 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

De asemenea, Activitatea 3 contribuie direct la îndeplinirea următorilor Indicatori de rezultat imediat:

-4S110 Persoane certificate urmare a sprijinului acordat: 556 (85% din 4S114), din care peste 30% – 167 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

-4S111 Persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit: 380 (58% din  4S114), din care peste 30% – 114 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

-4S112 Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calitații de participant: 67 (peste 10% din din 4S114), din care peste 30% – 21 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

 

  1. OS4. Dezvoltarea motivației pentru învățare, a instrumentelor, metodelor și practicilor inovative de învățare și adaptare permanentă la dinamica pieței muncii pentru cariere profesionale de succes.

Activitatea 4 contribuie la realizarea OS4, prin rezultatele asumate în cadrul subactivităților:

4.1. Aplicarea măsurilor inovative pentru creșterea participării la FPC pentru cei 654 cursanți, creșerea calității FPC și a măsurilor de sprijin pentru cei 654 cursanți.

4.2. Cooperarea cu factorii interesați; transmiterea și validarea rezultatelor proiectului de către factorii interesați; diseminarea materialelor utilizate, exemplelor de bune practici și rezultatelor obținute; asigurarea continuării activităților, în special prinmintermediul Centrelor FPC.

Activitatea 4 asigură premisele pentru îndeplinirea Indicatorului de realizare 4S114 Angajați care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC (formare/validare de competențe): 654, din care peste 30% – 197 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

De asemenea, Activitatea 4 contribuie la îndeplinirea următorilor Indicatori de rezultat imediat:

-4S110 Persoane certificate urmare a sprijinului acordat: 556 (85% din 4S114), din care peste 30% – 167 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

-4S111 Persoane care își găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit: 380 (58% din 4S114), din care peste 30% – 114 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.

-4S112 Persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant: 67 (peste 10% din 4S114), din care peste 30% – 21 persoane din cele 3 categorii menționate mai sus.